Aktivnost iz naslova Podukrepa M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Operacijo sofinancira: Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter Evropski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Z investicijo, sofinancirane s strani ARSKTRP stremimo k doseganju naslednjih ciljev:

  • hitrejša in kakovostnejša proizvodnja
  • povečanje produktivnosti
  • zmanjšan ogljični odtis
  • raznolika ponudb
  • sledenje trendom povpraševanja po kamnoseških izdelkih

Evropska komisija, namenjena: EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si